Yeni do?an bebe?in uykusu, kilosu, beslenmesi nas?l olmal? biliyor musunuz? ??te, yenido?an ile ilgili merak edilen btn sorular ve cevaplar?
  • Yorum yok
  • 22 Ağustos 2013
  • 3196 Okunma
Pin It

Yeni do?an bebe?in grnts nas?l olur ve karakteristik zellikleri nelerdir?

Genellikle bebekler 3300-3600 gr aras?nda 49-52 cm aral???nda do?arlar ve normal do?duklar?nda a?lamalar? beklenir. Kurba?a ya da cenin pozisyonundand?r anne rahmindeki o s?k?la?malar?ndan, oraya s??mak iin ald?klar? pozisyondan dolay? birdenbire bizim gibi dik pozisyonda olmalar? beklenmez. ?lk gnlerde kollar biraz daha kapal?, ayaklar karna do?ru ekiktir. Sonra bu yava? yava? a?l?r.

Uykusu nas?l olmal??

Bebek bak?m?nda zm en zor konudur uyku. Her bebe?in uykusunun birbirinden farkl? olaca??n? bilmek gerekir. Tabii bebekler uzun uyurlar. Ama uzun uyuyor diye de b?rakmamak, 2-3 saatte bir uyand?r?p emzirmek laz?m.

Bebeklerde gece-gndz kavramlar? yoktur, bu yzden srekli ?????n yanmamas? laz?m. Gndz oldu?unda bebe?in gndz alg?lanmas?, gece oldu?unda da ortam?n hafif karart?l?p, lo? bir ???k kayna??n?n olmas?nda fayda var. Bu uygulamaya hemen ba?lanabilir. Geceleri bebe?inizi odan?za al?rs?n?z ufak bir gece lambas? yakabilirsiniz, gndzleri de normal odada tutabilirsiniz. Hemen gece-gndz fark?n? alg?lamas? beklenmez. Bu fark bir aya kadar olu?mayabilir, ona yard?mc? olursan?z bu sreci h?zland?rabilirsiniz.

Gndzleri uyaranlar biraz daha fazla olabilir. Evde ya?ayan insanlar?n, al??an aletlerin sesini bebek duymal?d?r. Gece ise daha sessiz bir ortam yaratmak gerekir. Ama uyku dzenini biraz da bebek kendi belirler.

Ne kadar sre uyumal?lar?

Kitaplarda yeni do?an bebek 18-20 saat uyur deniliyor ama biz pratikte 20 saat uyuyana da 10 saat uyuyana da rastl?yoruz. 10 saat uyuyup, kilo al?p, mutlu olan bebe?e Hay?r, senin daha ok uyumam laz?m diyemiyorsunuz. Uyumayan bebe?i zorla uyutamazs?n?z.

Bir ayl?k bebek biraz daha gece-gndz kavramlar?n? fark etmi? bebektir. Gndz ayakta uyan?k kalma sresi az da olsa artar. Toplumda da uyku sreleri biraz azal?r.

Bebekler ne s?kl?kla beslenmeli?

Yeni do?an bebekleri mmkn oldu?unca s?k beslenmek gerekiyor, zellikle de geceleri. ?ki beslenme aras?nda 3 saati geirmemek laz?m. Bebek uyuyorsa uyand?r?lmas? gerekiyor. zellikle yenido?an?n ilk gnlerinde kan ?ekeri d?me e?iliminde olabilir. Sar?l?k nedeniyle halsiz ve yorgun olabilir.

 

Bir de gece ne kadar s?k beslenirse annedeki st yap?m?n? art?ran prolaktin hormonu o kadar artar. Beyine ?u mesaj? vermemek gerekir; Bebekte uyuyor, ben de uyuyay?m. Ona verdi?im st yetti. Benim st art?rmama gerek yok. Geceleri 2-3 defa emzirilen bebekler iin beyin stn bebe?e yetmedi?ini mesaj?n? al?r ve prolaktin hormonunu art?rarak st yap?m?n? o?alt?r.

Bebek gece beslendi?inde bunu enerji olarak harcayamayaca?? iin emdi?i st kilo alarak alacakt?r. Bebe?in sar?l???, kan ?ekeri ile ilgili problemleri varsa s?k uyand?r?l?p emzirildi?inde bu tr problemlerin stesinden daha kolay gelecektir. Bu yzden ilk 10-15 gn bebekler, geceleri 3 saatte bir uyand?r?l?p mutlaka emzirilmelidir.

Yenido?an?n ilk kakas? nas?l olur?

?lk 24-48 saatte bebe?in kakas?n? ve idrar?n? yapmas? beklenir hastanede. Bebe?in ilk kakas?na mekonyum denir. Koyu ye?il-siyah yap??kan k?vaml?d?r. Bebek kaka yapt?ka ve gnler iinde rengi nce kahverengi-ye?il sonra da beslenmesine gre anne st ile besleniyorsa a?k sar? ek?i kokulu, mama ile besleniyorsa koyu sar?-a?k kahve daha a??r kokulu kakaya dn?r.

Genellikle anne st ile beslenen bebekler her beslenmeden sonra a?k sar? kakalar?n? yaparlar. Macun k?vam?ndad?r. Pis kokulu olmaz ama ek?i bir kokular? vard?r. ?lk zamanlar gnde 10 defa kaka yapabilir. Burada nemli olan miktard?r. Her defas?nda ok yap?yorsa nedenini ara?t?r?lmal?d?r. Ama bebek gzel besleniyor, kilo al?yor, kusma, ate? gibi ek bir problem ya?am?yorsa bebe?i bir sre izlenir. Sar?l???n? atmas? a?s?ndan da nemlidir bebe?in s?k kaka yapmas?.

?drar yap?m? ise iyi kilo al?m?n?n gstergesidir. Anne stnn %90?ndan fazlas? sudur. Bebek bunun kendisine gereken protein, vitamin k?s?mlar?n? kulland?ktan sonra fazla olan?n? atacakt?r. Bu yzden bebe?in her alt?n? de?i?tirmede bezini elle yoklamada fayda var. 24 saatte 5-6 kere idrar ?k??? yapmas? beklenir. Her beslenmeden sonra da az miktarda kaka yapmas? normaldir.

K?z ve erkek bebeklerde alt temizli?i nas?l yap?l?r?

Erkek bebeklerde alt temizli?inde penis ucunun ekilerek temizlenip temizlenmeyece?i muammad?r. ocuk cerrahlar? yap?ls?n diyor, rologlar yap?lmas?n diyor. Bu netlik kazanmam?? bir konu. Ama genellikle ok ellenmemesi gerekiyor. Penis derisinin ok fazla geriye ekilmemesini gerekir. ?lk 10-15 gnden sonra snnet yap?labilir. O fazla deri gitti?i iin penis temizli?i daha kolay olabilir.

K?z bebeklerde mutlaka nden arkaya do?ru temizlik yap?lmal?d?r. nk k?zlarda genital blge ile idrar yollar? yan yana. Hemen d???nda da ans var. Hepsi i ie. Erkek bebeklerde penisin ucuyla idrar yollar? aras?ndaki mesafe uzun oldu?u iin enfeksiyon kapma riski daha d?ktr. Kaka yapt???nda bunun pipi ucuna ula?mas? da zordur. Ama k?z bebeklerde ans ile idrar yollar? ok yak?n ve giri?i kolayd?r. Bu yzden fark eder etmez kaka temizli?ini yapmak nemli. K?z bebeklerde do?umdan sonraki gnlerde vajinal kanama olabilir. Az miktarda ise ailelerin tela? etmesine gerek yoktur.

Bebe?in t?rnaklar?n? ne zaman kesilmeli?

Uzunsa hemen kesmek gerekir. T?rnak kesmenin hibir sak?ncas? yoktur. Deriyi zedelememek iin t?rna?? keserken dikkatli olmak laz?m. nk bir kere bile olsa, bebek ok rahats?z olur. Mmknse banyodan sonra kesin nk t?rnak yumu?am?? oluyor.

E?er anne ok acemi ise yard?m alabilir. Biri bebe?in dirse?inden eline do?ru tutarken anne de parmaklar? tutarak br eli ile t?rnaklar? kesebilir. Bylece bebe?in hem eli hem de parmaklar? tutularak k?p?rdama olas?l???n? minimuma indirmi? oluyorsunuz. El t?rnaklar?n? yuvarlak, ayak t?rnaklar?n? da dz kesmek laz?m.

Bebe?i nas?l tutmal??

Bir kere ba??n? arkadan desteklemek nemli. Bebek ba??n? tam tutmad??? iin geriye atabilir, bu da zarar verici olabilir. Bir kolunuzla bebe?in s?rt?n? desteklerken di?er elinizle ba??n? arkadan korumal?s?n?z.

Bebe?i yatt??? yerden kald?r?rken de bir elinizle bebe?in ayak bileklerinden yumu?aka kavrayarak bebe?in bacaklar?n? yukar? kald?r?rken di?er kolunuzu eliniz a?k ve avu ii ba??n?n alt blmn ve ensesini kavrayacak biimde s?rt?na yerle?tirin. Bylece bebe?in desteksiz olan s?rt ve ba? blgesini kavram?? olursunuz. Bylece kavrad???n?z bebe?i di?er kolunuzun dirsek iine yerle?tirebilirsiniz.

Bebe?i y?karken nelere dikkat edilmeli?

Suyun s?cakl???na dikkat etmek nemli. So?uk ya da s?cak suda y?kamamak laz?m. Bir de banyonun mmkn oldu?unca k?sa tutulmas? gerekir, zellikle yeni do?an bebeklerde. Bebe?i huyland?rmamak iin nce vcudunu y?kay?p ba??n? sonra y?kayabilirsiniz. Gz yakmayan bir bebek ?ampuan? kullan?lmas? iyi olur. En son yzn temizleyip, ?l?k bir havluya sar?n. Banyo suyunun s?cakl??? 37 derece olmal?. ?yice durulamaya ve kurutmaya dikkat edin. Gbe?i d?meden banyo yapt?rabilirsiniz ama bebe?in suyun iinde tutuldu?u kvet banyosunu gbe?i d?meden yapt?rmay?n. Yaz aylar?nda her gn y?kanabilir ama k?? aylar?nda haftada 2-3 kere yeter.

Bebekler nas?l giyindirilmeli?

Ortam s?cakl??? 24-25 derece olmal?. Yeni do?an bebekler ilk gnlerde kilo kaybettikleri iin ?meye biraz daha meyilli olabilirler. 5.-6. ayda da bebeklerde kans?zl?k grlebilir. Ben genelde bir body, tulum, zerine de bir yelek-sveter ya da ince bir h?rka giyindirmek yeterlidir. stne uyurken de bir battaniye rtlebilir. 24-25 dereceli bir ortamda bebe?i sar?p sarmalamak da rahats?zl?k verebilir, terletebilir. Yaz aylar?nda ise ?plak olabilir. Ama ayaklar?n? ve ellerini s?cak tutmaya zen gsterin

Neden bebekler ba??ndan fazla ?s? kaybeder?

Yeti?kinlerde ba? 1/7, bebeklerde ise 1/4 oran?ndad?r. Yani bebeklerde ba? vcuda gre daha byktr. Ayr?ca vcudu sar?p sarmal?yorsunuz, kafa d??ar?da kal?yor. Kafan?n dokusundan kaynakl? bir problem yok, bir ?apka giydirilirse sorun ortadan kalkar.

 

Konak nedir?

 

Bebek do?duktan bir hafta, 10 gn sonra ba?layabilen kafas?n?n n sal? derisinde b?ng?lda??n oldu?u blgedeki deride olan sar?ms? kabuklanmalard?r. Yumu?ak olurlar genelde ve elinizle kald?rmaya al??t???n?zda sala beraber gelebilirler. Tedavi edilemezse bir sre sonra pis koku ve apseye neden olabiliyorlar. Dolay?s?yla sa temizli?i ve bak?m?, olu?mu? konaklar?n temizlenmesi nemli. Baz? anne babalar b?ng?lda??n zerinde oldu?u iin ellememeye al???yorlar ama konak bak?m gerektirir. Baz? bebeklerin yap?sal zelliklerinden dolay? s?k tekrarlama e?ilimi gsterebilir. Korkmadan temizleyip yumu?atarak o dokuyu oradan kald?rmak gerekir.

Pamukuk nedir?

A??z iinde olu?an mantar enfeksiyonudur. Genellikle dilin zerinde, a?z?n i kenarlar?nda, yanak ilerinde grlyor. Biberon ve emzik kullanan bebeklerde biraz daha s?k olu?uyor. Anne st alan bebeklerde annenin meme ba??ndan kaynaklanan baz? durumlarda grlebiliyor. Antibiyotik kullan?m?ndan sonra grlebilir. Damla ?eklinde ilalarla tedavi edilebilir. Ama ok yay?lmam??sa(zellikle bo?aza do?ru) damlalar fayda etmiyorsa bir ba????kl?k sistemi bozuklu?unun belirtisi olabilir.

Kaynak:http://www.hurriyetaile.com/hipp/yeni-dogan-bebeklerin-bakimi-nasil-yapilir_25079.html

Pin It

Benzer Yazılar

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir