Peynirinizi nas?l saklayaca??n?z? biliyor musunuz?
  • Yorum yok
  • 4 Şubat 2016
  • 4237 Okunma
Pin It

burgu peynir

Peyniri saklama i?lemi sat?n al?rken ba?l?yor


Gnn her saati sofralar?m?z? ssleyen, yemeklerimize renk ve lezzet katan vazgeilmez g?dam?z peyniri uygun ko?ullarda saklamay? biliyor musunuz?

Peynirin lezzetini ve besleyicili?ini kaybetmeden saklanmas?n?n sat?n alma ile ba?lad???n? vurgulayan uzmanlar, her peynirin saklanma ko?ullar?n?n farkl? oldu?una dikkat ekerek, +2/4 C de, ???ks?z ortamda mutlaka buzdolab?nda saklanmas? gerekti?inin alt?n? iziyorlar.

Kalsiyum, protein, A, B, D, E vitaminleri bak?m?ndan zengin besin kayna??m?z olan peyniri do?ru ko?ullarda saklamak, vitamin ve besin de?eri a?s?ndan byk nem ta??yor. Uzmanlar, peyniri saklama i?leminin daha sat?n alma i?lemi s?ras?nda ba?lad???n? belirterek, tketicileri uyar?yorlar. Muratbey Peynirleri G?da Uzmanlar?, hangi peynirin hangi ko?ulda saklanmas? gerekti?ini s?ralad?lar.

Peynir saklama sanat? sat?n almada ba?lar

Peynir al?rken ncelikle son tketim tarihine dikkat etmelisiniz. Son tketim tarihi gemi? hibir yiyece?i sat?n almay?n?z. E?er alaca??n?z?n peynirin son tketim tarihi yak?n bir tarih ise onu tercih etmeyin. nk hemen tketemeyecekseniz, son tketim tarihi yakla?m?? rnleri uzun sre saklayamazs?n?z. Ambalaj?na dikkat edin. Delinmi?, y?rt?k veya deforme olmu? ambalajl? rnleri almay?n. Peynirin renginin de?i?memi? olmamas?na dikkat edin.

Buzdolab?nda saklay?n, sofrada bekletilmi? peyniri ambalaj iindeki peynire tekrar kar??t?rmay?n

Muratbey Peynirleri G?da Uzmanlar?na gre, peynirin, zellikle +2/4 C de, ???ks?z ortamda yani buzdolab?nda saklanmas? gerekiyor. Peynir hemen tketilmeyecek ise kendi ambalaj?nda saklanmal?d?r. Ambalaj? a?ld?ktan sonra mutlaka saklama kab?nda veya ambalaj malzemelerine sar?larak korunmal?d?r. Aksi takdirde peynir nemini kaybediyor, aromas? ve lezzeti azal?yor.

Oda s?cakl???nda, sofrada, tezghta bekletilmi? peynir, ambalaj? iindeki buzdolab?ndaki peynirin iine tekrar kat?lmamal?d?r. Ba?ka bir kapal? ambalaj iinde salamura suyu eklenerek ayr? muhafaza edilmelidir.

krem_peynir

Beyaz peyniri kendi suyunda saklay?n

Beyaz peynir, ambalaj? a?ld?ktan sonra salamura suyu denen ime suyuna yemek tuzu ilavesiyle yap?lm?? s?v?n?n iinde uzun zaman besin de?erleri ve lezzetini kaybetmeksizin saklanabilir. Bylece peynirin olgunla?ma sreci de devam eder.

zellikle beyaz peynir ve trevleri oksijenden uzak tutulmal?d?r. Beyaz peynir trevi peynirler salamura suyunun iinde saklanmal?d?r. Beyaz peyniri keserken b?a?? ?slatman?z dzgn kesmenize yard?mc? olur.

K?zartma peynirleri (Antep, Urfa ve hellim peyniri gibi) tketilmeden nce 15-20 dakika suda bekletilirse ierdi?i tuz gider ve gerek lezzeti ortaya ?kar. Beyaz peynir ve Burgu d???ndaki peynirler y?kanmaz, su ile temas peynirin lezzet ve aromas?n?n kaybolmas?na yol aar. Peynirler derin dondurucuda muhafaza edilmemelidir. Oda s?cakl???nda bekletilmemelidir.


ini
stre film ile sarmak ka?ar peyniri ile stre film aras?nda olu?acak nemi artt?raca?? iin ka?ar peyniri kflenebilir. Peynir dilimlere ayr?lmadan saklanmal?d?r, bylece d?? ortamla temas? en aza indirilebilir. Ka?ar peyniri ve trevleri rutubetten uzak ortamlarda saklanmal?d?r.

Krem peynirler mutlaka kendi ambalaj?n?n iinde ve kapa?? kapal? olarak saklanmal?d?r.. Paket a?l?p porsiyon olarak servis edilmeli ve kapa?? devaml? kapal? olarak buzdolab?nda saklanmal?d?r.

rg peynir a?ld?ktan sonra strele sar?lmal? veya hava almaz bir kap iine konulmal?d?r.

Burgu Peynir tamamen salamura suyunun iinde saklanmal?d?r. rne?in; Muratbey Burgu peynirleri ihtiya kadar al?nd?ktan sonra kalan k?sm? yine ambalaj? iinde ve kendi suyu iinde muhafaza edilmelidir. Bylece hem rn su kaybederek kurumayacak, hem de Burgu peynir k?sa srede bozulmayacakt?r.

Srmeli Peynir, rnn hava ile temas? kesilmi? ?ekilde kendi suyunda kendi ambalaj?nda muhafaza edilmelidir. ?indeki su yetmezse, ime suyu ilave edilebilir.

Topi Peynir tamamen salamura suyunun iinde saklanmal?d?r. Tketilece?i zaman ihtiya kadar al?nd?ktan sonra kalan k?sm? yine ambalaj? iinde ve kendi suyu iinde muhafaza edilmelidir.

Pin It

Benzer Yazılar

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir