Nescafe ile ?ten d??a Kahve sohbeti
  • Yorum yok
  • 20 Kasım 2013
  • 3903 Okunma
Pin It
Hepinize kocaman merhaba nas?l?z bugn.
E?im fuar iin yurt d???na gitti?indenmidir yoksa ?u ara fazla kahve tketti?imdenmidir bilmem beni pek fazla uyku tutmuyor.
Kahve demi?ken beni sosyal medyadan takip edenler grm?lerdir. hafta sonu NESCAFnin ev sahipli?inde  dzenlenen ve sosyal medya da #itend?sakahve olarak payla?t???m bir etkinli?e kat?ld?m.
Etkinlik Point Hotel Barbaros da gerekle?ti. Konumuz tabi ki  kahveydi
Ne derece kahve tutkunusunuz bilemiyorum ama ben zellikle Nescafe imeden gne ba?lam?yorum desem yeridir. Hele size birazdan yle bilgiler payla?aca??m ki imekten ka?nan ve akl?nda trl sorular olan sizler bile hemen gidip bir kahve yap?p ieceksiniz.
Nestl Trkiye Beslenme ve Sa?l?k Mdr Uzman Diyetisyen Ece Nevra DURUKAN, Uzman Diyetisyen ?pek A?aca ile Biyolog-Kozmetolog Pervin Bulgak?n da kat?ld??? etkinlikte  nescafenin asl?nda sadece kahve olarak tketilmeyece?ini de anlatt?lar.
ncelikle Nescafe nin nas?l hayat?m?za girmi? hadi gelin onu ?renelim..
Haz?r kahvenin yarat?c?s? NESCAFɮnin Tarihesi
1929’da Nestl’nin Ynetim Kurulu Ba?kan? Louis Dapples eski i?vereni Banque Franaise et Italienne pour lAmrique du Sud (Gney Amerika iin Frans?z ve italyan Bankas?) taraf?ndan ilgin bir i?le grevlendirildi. Wall Street’in k? ve kahve fiyatlar?n?n dibe vurmas?n?n sonucunda bankan?n Brezilya’daki depolar?nda ykl miktarda sat?lmam?? kahve bulunuyordu. Bu stoklar?n “znebilir kahve kpleri” haline getirilip tketicilere sat?l?p sat?lamayaca?? konusunda Nestl’ye dan???ld?. Bylelikle NESCAFɮnin serveni ba?lam?? oldu. Kimyager Dr. Max Morgenthaler liderli?indeki Nestl Ar-GE ekibi kahvenin do?all???n? koruyarak sadece su eklenmesiyle kaliteli bir fincan kahve yapabilmenin yollar?n? arad?. y?ll?k bir ara?t?rma sonucunda st ve ?eker ile kar??t?r?lan kahve, caf au lait, aromas?n? daha uzun sre koruyabilmesi iin toz haline dn?trld. Ancak bu toz kolayca znmyordu ve st ile ?ekerin dahil olmas? da retim ynnden zorluklar olu?turuyordu. Nestlnin ?svirenin Orbe ?ehrinde yer alan labarotuvarlar?nda tam 7 y?l sren uzun ara?t?rmalar sonunda cevab? buldular.
Ve  NESCAFɮ  do?du
Dr. Morgenthaler kahvenin tad?n?n ve aromas?n?n tatland?r?lmam?? olan?na gre tatland?r?lm?? stl kahvede daha iyi korundu?unu grd. Buna ek olarak yksek s?cakl?k ve bas?nca maruz kalan kahvenin daha uzun sre dayand???n? belirledi. Bunun zerine Dr. Morgenthaler kahve aromas?n?n korunmas?n?n s?rr?n?n yeterli karbonhidrata sahip znebilir bir kahve olu?turmakta gizli oldu?u sonucuna vard?. Bu yepyeni bir fikirdi ve daha nceki d?nce sistemlerinin tam tersi yndeydi. Bir y?l sonra bu zel tekni?i kullanarak bunu ba?arabilen bir toz geli?tirdi ve bu tozu iilebilir, znebilir kahve rnekleri olarak Nestl Ynetim Kurulu ve teknik direktrlerine sundu. ?ki y?l sonra, 1 Nisan 1938‘de bu yeni rne Nestl ve Cafe kelimelerinin birle?mesinden olu?an NESCAFɮ ismi verildi ve ilk olarak ?svire’de piyasaya sunuldu.  Bu yeni marka iki ay sonra Birle?ik Krall?kta, 1939’da ise Birle?ik Devletlerde piyasaya srld. NESCAFɮ Nisan 1940’da dnya ap?nda 30 lkeye yay?lm??t?. Nestlnin ?svire’nin Orbe ?ehrinde bulunan fabrikas?nda NESCAFɮ yi retebilmek iin geni? lekli bir kahve ztleme ve kahve ekirdeklerini “spreyle kurutma” retim hatt? olu?turdu.
Sava? zaman? NESCAFɮ
NESCAFɮ ‘nin dnya ap?ndaki retiminin drtte nden fazlas? ?kinci Dnya Sava?? sresince ?svire, ?ngiltere ve ABD’de tketildi. Taze kahveden daha uzun olan raf mr poplerli?inin artmas?na yard?mc? oldu ve sat?? hacmi ikiye katland?. NESCAFɮ ‘nin retiminin byk bir k?sm? ABD’li askerlere erzak olarak sunuldu.  Talebe yeti?ebilmek ad?na 1943 y?l?nda ABD’de iki fabrika kuruldu.
Y?l 2013 NESCAFɮ dnyadaki 75. Y?l?n? kutluyor
NESCAFɮnin bugn 150i a?k?n lkede farkl? tatlara ve tercihlere uygun haz?r kahve e?itleri saniyede 5.500 bardaktan fazla tketiliyor. NESCAFɮ kahve iece?i kategorisine liderlik etmeyi srdrdke gelecekte de byyece?inin sinyallerini veriyor.
NESCAFɮ Uzmanl?k/ retim / Do?all?k
Kahve ekirde?i ya?am?na kahve a?ac?ndaki bir iek olarak ba?lar. NESCAFɮye mkemmel tad?n? veren dnyan?n en kaliteli ekirdekleridir. Bu ekirdekler, tropikal iklimde ve en verimli topraklarda zel olarak yeti?tirilir. Kahve bitkisi grnm olarak defne a?ac?na benzer ve 6 ya??na geldi?inde ilk meyvelerini verir.
Olgunla?t?ka k?zaran meyveler toplanarak kalitesi, rengi ve bykl?ne gre s?n?fland?r?l?p gne?te kurumaya b?rak?l?r. Her meyvenin iinde iki adet ekirdek yer al?r.
Kabuklar?ndan ayr?lan kahve ekirdekleri i?lenmeye haz?r hale gelir. Kahve ekirdekleri kavrulduktan sonra ?tlr ve taze ?tlm? kahve dev boyutlardaki szgeli ibriklere konur. S?cak suyla pi?irilir, kahvenin z suya geer, iindeki su buharla?t?r?larak saf kahve z elde edilir.
Bu kahve z iki yolla kurutulur. Spreyleme (NESCAFɮ Classic)ve dondurularak (NESCAFɮ Gold) kurutma teknikleriyle kurutularak znebilir haz?r kahve elde edilir. Bu i?lemle suda yzde 100 znebilen kahveniz haz?rd?r.
Kahve ekirdekten barda?a uzanan yolculu?unda, su d???nda ba?ka hibir maddeye temas etmeden i?lemden geirilir. Bu ?ekilde tamamen do?al, antioksidan aktivitesi zengin haz?r kahve elde edilir.
NESCAFɮnin mkemmel tad?na ve aromas?na her fincanda her zaman ula?abilmeyi, ilk defa 75 y?l nce Nestl taraf?ndan geli?tirilen bu teknolojiye borluyuz. Nestlnin yapt??? AR-GE yat?r?mlar?yla yeniledi?i bu teknoloji sayesinde kahve ekirdeklerinin kavrulurken ve ?tlrken havaya yay?lan kokusu (aromas?) bir kahve kavanozunun iine s??d?r?labilmekte ve kavanoz her a?ld???nda ayn? koku duyulabilmektedir. 


 Sohbetimizde Nestl Trkiye Beslenme ve Sa?l?k Mdr Uzman Diyetisyen Ece Nevra DURUKAN Kahveyi Ke?fedin sunumuyla kahve ve tarihesini anlatt? bizlere.
Kahve;
*Bu sihirli meyve 11 yzy?ld?r hayat?m?zda olan bir iecek.
*Otlayan keiler taraf?ndan bulunmu?.
*Sadece tropikal ortamlarda yeti?ir.
*Kiraza benzeyen bir meyvad?r. Bu meyva dal?ndan al?nd???nda ii a?l?r iinde ye?ildir.
Sonras?nda ugun bir f?r?nlanma yap?larak nescafenin ?uan iti?imiz konumuna gelir.
*Kavrulma derecesi o kahvenin tad?n? aramas?n? belirlermi?
*Kavanozlarda tketti?imiz lezzetli NESCAFE rnlerinin ierisinde sadece su ve kahve var.
*Orta dzey kahve tketimi sa?l?k iin faydal?.
*Tam bir Antioksidan kayna??.
*Sa?l?kl? bir insan?n tketmesi gereken kafein miktar? kilo ba??na 4-5 miligram yani 60 kilo gelen bir insan?n 300 miligram kafeini a?mamas? gerekiyor bu da ortalama 3 fincan kahveye denk geliyor.
Kahvenin Tarihesini anlatan bu  videoyu izlemenizi tavsiye ederim.
http://www.youtube.com/watch?v=NWeaNncFrcM
Kahve ile ald???m?z bilgilerden sonra vcudumuzu k??  mevsiminin etkilerinden  korumak ve daha zinde kalabilmek iin  Uzman Diyetisyen ?pek A?aca zger  ise bizlere, K??a Girerken ?ten D??a Kahve Etkisi konusunda bilgiler verdi.
Yaz?n  su tketimimiz artt??? gibi k???n bunun aksine azal?r.  Fiziksel aktivitelerimiz de azal?r. Mevsim gei?lerinde alerjik reaksiyonlar ve hastal?klar  artar. Bu nedenle antioksidan a?s?ndan gl g?dalarla beslenmemiz gerekir. Bu beslenmeyi  renklerle anlatmak gerekirse.
*Domatese KIRMIZI rengini veren likopen, bir ok kanser trne kar?? koruyucu gl bir antioksidand?r. (Domates salas?, kurutulmu? domates, ketap vb.)
*Nar, mrdm eri?i, ilek, b?rtlen gibi MOR-KIRMIZI meyveler ok gl antioksidan zelli?i ta??yan flavanoidlerden zengindir.
*Antioksidan kayna?? maydanoz, roka, nane, tere, kivi gibi YE??L renkli sebze ve meyveler de C vitamininden zengindir.
*SARITURUNCU renkteki kay?s?, hurma, havu gibi meyve ve sebzeler Beta-karoten yani A vitaminin nc maddeleri iermektedir; kuvvetli antioksidanlard?r.
*Elma, armut, karnabahar, kereviz, turp, p?rasa, so?an ve sar?msak gibi BEYAZ renkteki sebze meyveler antioksidan zellikteki geler sayesinde detoks diyetlerinin vazgeilmezleridir.
*S?YAH erik, siyah zm antosiyaninlerden zengin birer gl antioksidand?r.
KAHVERENG?ye ad?n? veren Kahve, ieri?indeki Polifenoller sayesinde kuvvetli antioksidan etkiye sahiptir. Polifenol ieri?i bak?m?ndan kahveyi kakao izler.
Gelelim kahvenin gzelli?imize etkisine: Biyolog-Kozmetolog Pervin Bulgak   kahvenin d??tan ie do?ru etkisi nas?l oluyor rnekler ve reeteler verdi bizlere.

  • Kahvenin   Y?llard?r sellit yapt???n? okuyoruz

Ama kahve;
sellit nleyici ve giderici tedavilerde ba?rolde olan nemli bir hammaddedir

Sellit:bir dola??m rahats?zl???d?r
    Bu nedenle kahve taneciklerinin de bulundu?u evde haz?rlanabilecek vcut maskesi sellit grnmn yok eder
Kahveyi sadece iecek olarak de?il,maske, peeling  vecanland?r?c?  bak?mlarda  da kullanabilece?inizi biliyor muydunuz
?nce taneciklere sahip NESCAF klasik doygun aromas? d???nda siyah noktalardan kurtaracak nemli bir peeling malzemesidir. Tanecikleri ciltteki gzenekleri temizlerken ieri?indeki kafein sayesinde ciltte kan dola??m? h?zlan?r ve parlak, taze bir cilt sahibi olman?z? sa?lar
Vcut oksijen ile ya?ar
Damarlar?m?zda h?zl? kan ak??? ve yksek oksijen cilt kalitesini artt?r?r, gzenekleri s?k?la?t?r?r, vcudu dirile?tirir ve salara parlakl?k verir


Bir kahve sohbeti size zengin bir sohbet imkan? sa?lamakla kalmaz
Kahve sa?l?k ve cilt gzelli?i kayna??d?r
Nescafe_Sac_maskesi
Nescafe_tonik
Nescafe_Yuz_Peelingi
Nescafe_selulit_maskesi
Pin It

Benzer Yazılar

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir