Nedir Bu A?k St Modas??
  • Yorum yok
  • 24 Haziran 2020
  • 6514 Okunma
Pin It

Erken uyumay? deniyorum bir sredir. E tabi vcut al??m?? ge saate, hemen uyum sa?layamad?. Ben de bu yzden t?pk? ocuklu?umdaki gibi ball? st imeye ba?lad?m. Normalde ok fazla st ime al??kanl???m yoktu. Halbuki severim de. Neyse i?te her ak?am st imeye ba?lay?nca haliyle markette de al??veri? sepetime daha fazla st eklemeye ba?lad?m.

Tam da bununla ilgili bir hikaye anlataca??m size
Dn markette yine st reyonunda seim yapmaya al???rken yak?n?mda bir kad?n belirdi ve k?nayan gzlerle bir bana, bir de elimdeki ambalajl? ste bakt?. Ben de dayanamam byle durumlarda, hemen bir s?k?nt? m? var diye sordum. Me?er han?mefendi kutu st almama tak?lm??. Do?al ve organik stler a?kta sat?l?rken, neden marketten kutu st ald???m? sordu. Sa?l???m?z konusunda bu kadar hassasken; ben de ambalajl? ve a?k stler hakk?nda bildiklerimi tek tek a?klamak istedim.

1- A?k stler do?al ve organik de?ildir. Organik sertifikas? olmayan hibir g?da iin organik diyemeyiz.
Piyasada e?itli markalarla sat?lan a?k stler var. Bunlar hangi denetimlerden geiyor, hangi ko?ullarda retiliyor bilmiyoruz. nk a?kta sat?lan stler denetlenmeyen kay?t d??? stler. Kayna??n? bilmedi?iniz, denetimden gemeyen bir ste do?al denilemez.
2- Ambalajl? stler katk? maddesi eklenmeden kutuland???ndan sa?l?kl?d?r.i? stler tm dnyada ambalajlanmadan nce ?s?l i?lemden geirilir. Bylece insanlarda ciddi hastal?k riski olu?turabilecek etkenler stten tamamen uzakla?t?r?l?r. A?kta sat?lan stler herhangi bir i?lemden gemedi?i iin bu ciddi sa?l?k riski her zaman var.
3- i? olarak tketime sunulan a?k stlerde so?uk zincir sa?lanamad???ndan, tketiciye ula?ana kadar geen ta??ma srecinde bakteriler o?al?r.
4- A?k stler al?nd?ktan sonra evde uzun sre kaynat?l?r. Bu kaynatma esnas?nda vitamin ve besin kayb? ya?an?r.

Ben tabii ayakst k?saca tm sreci anlatt?m han?mefendiye. Ki bunlar? bilmek iin uzman olmaya gerek olmad???n?, k?sa bir ara?t?rmayla ve biraz daha bilinlenerek bu bilgilere kolayca ula?abilece?ini vurgulad?m. n yarg?lar? k?r?ld? ve konu?man?n sonunda bana hak verdi. Sylediklerim han?mefendide ne kadar etkili olmu?tur, a?k st alma al??kanl???ndan vazgeebilir mi bilmiyorum ama en az?ndan bir ki?iye daha, do?ru bilinen yanl??lar hakk?nda bilgi verdi?im ve sa?l?k gibi nemli bir konuda bu yanl??lar?n ne tr tehlikeler bar?nd?rd???n? anlatt???m iin mutluyum. Bir yandan da insanlara, ara?t?rmadan etmeden kr krne bir ?eylere inand?klar? iin de k?z?yorum. Tm dnyada oldu?u gibi, ?s?l i?lemden geen ve besin kayb?na u?ramayan kutu stlerden gvenle tketmek varken, macera aramak neden gerekten anlam?yorum.
Siz siz olun, bilmedi?iniz stleri kullanmay?n. Gvenli ve denetimli, ambalajl? stn rahatl???n? b?rak?p macera aramay?n. Benden sylemesi.

Bir boomads advertorial ieri?idir.

Pin It

Benzer Yazılar

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir