Kanseri nas?l yenerim ?
  • Yorum yok
  • 4 Şubat 2021
  • 3132 Okunma
Pin It

KANSER? NASIL YENECE??Z?

 

Her y?l dnyada ortalama 18 milyon ki?iye, Trkiyede ise 163 bin ki?iye kanser tan?s? konuyor. T?p dnyas? 4 ?ubat Kanser Gnnde ?u sorunun yan?t?n? aramaya devam ediyor: ?yile?me oranlar? artacak, lm oranlar? d?ecek mi? Kanser tedavisinde umut verici geli?meler var.

Dnya Sa?l?k rgtne gre 2030 y?l?nda tm dnyada 22 milyon yeni kanser tan?s? olacak. Peki kanserle mcadelede ba?ar?y? ne zaman sa?lanacak, a??n hastal??? kanseri nas?l yenece?iz? Maltepe niversitesi T?p Fakltesi T?bbi Onkoloji Uzman? Prof. Dr. Orhan Trken kanserle mcadeledeki geli?meleri, tan? ve tedavinin gelece?ini anlatt?. Teknolojik geli?me ve yeniliklerle do?ru tan? oranlar?n?n artt???na dikkat eken Prof. Dr. Trken, Kanser en ileri devrede bile tedavi edilebilir bir hastal?k haline gelecek dedi.

 

zellikle s?k grlen kanserlerde nerilen tarama programlar? ile erken te?his oranlar?nda ciddi art??lar oldu?unu syleyen Prof. Trken, Tarama programlar?yla henz belirti vermeyen birok kanser ok erken evrelerde tespit edilebiliyor. Bilinlenmenin art??? ile aile bireylerinde kanserli yak?nlar? olanlar?n kendi istekleri ile kontrol edilmeleri, hafif yak?nmalar? olanlar?n vakit geirmeden bir sa?l?k kurumuna ba?vurmalar? erken te?his oranlar?n? artt?rd?. T?bbi cihazlar ve kullan?lan malzemelerin de teknolojik geli?melere paralel olarak daha kaliteli olmas?, ok erken a?amalarda kanserli hastalar? tespit etmemize olanak sa?l?yor dedi.

 

Erken te?his oranlar? artt?. Peki ya tedavi? Kanser tedavisinde yeni ilalar ve yntemlerle ba?ar? ?ans?n?n art?k daha fazla oldu?una dikkat eken Prof. Dr. Trken, erken te?hislerin artmas? ile lm oranlar?n?n da azalmaya ba?lad???n? sylyor. Tedavide genel olarak cerrahi yntemler, ???n tedavisi (radyoterapi) ve ila tedavileri (kemoterapi ve di?er sistemik tedaviler) uyguland???n? belirten Trken, yntemlerle ilgili ?u bilgileri verdi:

 

Erken evrelerde cerrahi operasyon, ge evrelerde ilal? tedaviler n planda olsa da art?k btn bu tedavilerin her evrede ard???k veya birlikte uygulanabiliyor. Meme kanseri nedeni ile ameliyat edilmi? bir hastaya daha sonra olu?abilecek nksleri nlemek iin koruyucu olarak (adjuvan) radyoterapi veya kemoterapi verilebiliyor. Ya da ileri evrede kanserli bir hastan?n ila veya ???n tedavileri sonras? uygun hale gelirse ameliyat edilebiliyor.

 

Prof. Dr. Trken kanser tedavisinin giderek hastadan hastaya tedavi yntemi de?i?en, ki?iye zg bir tedavi haline gelmeye ba?lad???n? da vurgulad?. Ki?iye zg tedavinin ilal? tedavilerde n planda olmakla birlikte cerrahi ve radyoterapide gibi di?er yntemler iin de geerli oldu?unu belirten Trken, rneklerle ki?iye zg tedaviyi ?yle anlatt?:

 

  • Her meme kanserli hastan?n art?k btn meme dokusu al?nm?yor. Baz? hastalarda organ koruyucu cerrahi dedi?imiz yntemle sadece tmrl k?sm? ?kar?l?yor. Yine radyoterapi yap?lacak hastalarda da ???nlanan blgenin geni?li?i ve dozlar hastadan hastaya de?i?ebiliyor. Ama kanser tedavisini ki?iselle?tiren en byk geli?meler ilal? tedavilerde ya?anmakta. Art?k klasik kemoterapi d???nda ak?ll? denilen, hedefe ynelik ilalar ile ba????kl?k sistemini tmre kar?? daha aktif k?lmay? hedefleyen immnoterapi gibi yeni tedavi seeneklerimiz var. Tmr hcre yap?s?n?n daha iyi anla??lmas? ve do?rudan tmr hedefleyen yeni molekllerin ke?fi kanser tedavisinde ???r at?. Yeni ilalarla birlikte tedavi spektrumu geni?leyecek ve kanser ileri evrede bile olsa tamamen tedavi edilebilir bir hastal?k haline gelecektir.
Pin It

Benzer Yazılar

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir