G?da ?sraf?
  • Yorum yok
  • 29 Eylül 2022
  • 914 Okunma
Pin It

BUGN 29 EYLL ULUSLARARASI GIDA KAYBI VE ?SRAFI FARKINDALIK GN

Dnya zerinde 829 milyon insan al?kla mcadele ediyor

 

10 ADIMDA GIDA ?SRAFINI NASIL NLER?Z?

 

 

 

Gnmzde her y?l 1,3 trilyon ton g?da israf edilirken dnya zerindeki 829 milyon insan da trajik biimde al?kla mcadele ediyor. Halbuki her y?l israf edilen tonlarca g?da, al?k eken insanlar?n ihtiyac?n? fazlas?yla kar??layabilir fakat 2019’dan 2022’ye kadar yetersiz beslenen insan say?s? 150 milyon kadar artm?? durumda. zellikle de geli?memi? lkelerdeki g?da gvensizli?i, at??malar?n ve iklim krizinin getirdi?i etkilerle ?iddetlenmeye devam ediyor. G?da israf? ayn? zamanda karbondioksit sal?n?m?na da sebep olarak iklim krizini tetikliyor. Elbette, Dnyada bu kadar insan al?kla mcadele ederken trilyonlarca ton g?dan?n israf edilmesi byk bir adaletsizlik ve zlmesi gereken acil bir sorun. Bu israf?n, tketti?i kaynaklar? ve gezegenimize verdi?i zararlar? da d?nd?mzde israf? nlemek ad?na at?lacak ad?mlar byk nem ta??yor. Peki ama nas?l? 29 Eyll Uluslararas? G?da Kayb? ve ?sraf? Fark?ndal?k Gnnde i?te sizlere 10 ad?mda israf nleme rehberi

 

 

 

10. Gere?inden fazla almamak iin liste yap?n

 

Al??veri?e ?kmadan nce kendinize bir liste haz?rlay?n ve sadece o listedeki rnleri almak iin markete gidin. Bu liste d???nda grd?nz rnler ihtiya d??? rnler olacak ve israf olma riski olaca??ndan bunlar? almayarak g?da israf?yla mcadelede nemli bir yol kat etmi? olacaks?n?z.

 

9. Son kullanma tarihi ve tavsiye edilen tketim tarihi bilgisine dikkat edin

 

Ambalajl? g?dalar?n zerinde yer alan Son Kullanma Tarihi yiyece?i hangi tarihe kadar tketebilece?inizin bilgisini verir. Yiyecekleri son kullanma tarihinden sonra tketmek gvenli olmad??? iin sat?n al?m yaparken mutlaka tarihleri kontrol edin. Son Kullanma Tarihi, genellikle st ve st rnleri, et, yumurta, et rnleri, dondurulmu? g?dalar ve ambalajl? g?dalarda kullan?l?yor. Son Kullanma Tarihi (SKT) olan g?dalar israf? nlemek ad?na stoklanmamal? ve son kullanma tarihine kadar tketilebilecek miktarlarda al?nmal?. “Tavsiye Edilen Tketim Tarihi” (TETT) ise son tketim tarihine oranla daha esnek. Kuru fasulye, mercimek gibi kuru g?dalar ile makarna gibi tah?llar?n ambalajlar?nda yer alan TETT, Tavsiye Edilen Tketim Tarihi ierisinde gvenle tketilebilir.

 

 

8. Buzdolab?n?za bakmadan al??veri?e ?kmay?n

 

Buzdolab?n?zda eksik olan rnlere bakmadan, neye ihtiyac?n?z oldu?unu tam olarak belirlemeden yeni bir rn alman?z demek o?u zaman buzdolab?nda bozulmu? rnlerle kar??la?aca??n?z anlam?na gelecektir. Bu nedenle mutlaka al??veri? ncesi ihtiyalar?n?z? kontrol ederek sat?n al?m yap?n.

 

7. Bozulmak zere olan g?dalar? farkl? tariflerde de?erlendirin

 

Kuru g?da dolab?nda ve buzdolab?nda bulunan yiyecekleri dzenli olarak kontrol edin ve son kullanma tarihleri yakla?an g?dalar?, israf? nlemek ad?na mutlaka tketin. G?da tketiminde son al?nan?n daha sonra tketilmesine, daha nce ald???n?z rnleri ise ncelikli tketmeye dikkat ederek israf?n nn kesebilirsiniz. Fakat bazen bozulmasa da dolapta fazla beklemi? bir yeme?i tketmek istemeyebiliriz. Bu a?amada bu yeme?i de?erlendirebilece?iniz alternatif yemekler retebilirsiniz. Tazeli?ini kaybetmeye ba?layan sebzeleri; orba veya brek yap?m?nda veya sebzeli omlet ile sebzeli makarnalar yaparak de?erlendirmeniz mmkn.

 

6. Pi?irdi?iniz yemeklerin kalanlar?n? dondurun

 

Yemekleri kk porsiyonlarda servis edin, yeterli de?ilse tkettikten sonra biraz daha ekleyebilirsiniz. Bylece taba?a fazla al?nan yiyece?in israf?n? nlemi? olursunuz.

Ertesi gnn ?le yeme?inde, bir gn nce tketemedi?iniz yiyecekleri de?erlendirin.

Pi?irdi?iniz yemekler fazla ise daha sonra tketmek zere dondurun.

Yiyeceklerinizi sokaklardaki dostlar?m?z olan hayvanlar ile de payla?abilirsiniz.

 

 

5. Hala tketebilece?inizden fazla yemek varsa payla??n

 

 

 

Henz tazeli?ini koruyan fakat porsiyon olarak size fazla gelece?ini d?nd?nz yemeklerinizi payla?may? deneyin. Ailenize, arkada?lar?n?za veya i? arkada?lar?n?za ikramlarda bulunun. Yeme?e aile ve arkada?lar?n?z? davet ederek birlikte tketin. Yine de fazla yiyecekleriniz kal?yorsa bu g?dalar? kabul edebilecek ve bunlar? ihtiya sahiplerine da??tabilecek kurumlar olup olmad???n? ara?t?rabilirsiniz. rne?in Ajinomoto’nun Trkiyede 2017’den beri orbada Tuzun Olsun Derne?i ile yrtt? orba da??t?m?, orbada Tuzun Olsun Derne?i’nin orba sponsorlu?u ve Temel ?htiya Derne?i’ne (T?DER) yapt??? g?da ba???? gibi projeleri bulunuyor. Bu projeler hem ihtiya sahiplerine ula?may? kolayla?t?r?rken hem de israf?n nne geiyor, sosyal sorumluluk bilincini geli?tiriyor.

 

4. G?da artanlar?n? orbada kullan?n

 

Birok besinin art?k olarak grlen baz? k?s?mlar? farkl? yemeklerde kullan?labiliyor. rne?in brokoli pi?irece?inizde veya salata yapaca??n?zda saplar?n? kesip atmak yerine pi?irilebilir ve brokoli orbas?nda de?erlendirilebilir. E?er besinin art?k k?s?mlar?n? de?erlendirmek mmkn de?ilse kompost yap?m?nda kullanabilirsiniz. Kompost Nedir? diyenlere k?saca a?klayal?m. Kompost, bitkisel kaynakl? g?da art?klar?n?n mikroorganizmalar taraf?ndan biyolojik olarak paraland???, verimli topra?? besleyen koyu, topraks?, besleyici, zengin bir materyal haline getirilmi? halidir. Kompost, gbreye gre daha ekonomik ve organik bir seenek olmakla birlikte g?da art?klar?n?n de?erlendirilmesine ve israf?n nne geilmesine de byk destek olur. Di?er yandan kar???k sebze orbas? yapmak istiyor fakat her g?day? ekonomik anlamda alman?n maliyet ykn ta??mak istemiyorsan?z da sa?l?kl? ve hijyenik zmler bulman?z mmkn. rne?in, Bizim Mutfak, orba yapmak iin ihtiya duyulan bakliyat ve tah?llar? ayr? ayr? almak yerine, tm bu besleyici ieri?e tek bir pakette ula??lmas?n? sa?layan Bakliyatl? orbalar rn serisini ilk kez piyasaya sren ve haz?r orba kategorisini ba?tan tan?mlayan marka olmu?tu. Trk tketicileri Superfoods (Sper Besinler) trendiyle tan??t?ran Bizim Mutfak markas?n?n Superfoods orba Serisini deneyerek hem tasarruflu hem de sa?l?kl? g?daya ula?abilir, israf ihtimalini de minimuma indirebilirsiniz.

 

 

 

3. Do?ru saklama yntemlerini kullan?n

 

 

 

Kimi g?dalar buzdolab?nda, kimi de d??ar?da saklanmal?. Ald???n?z g?dalar? saklamak iin en do?ru yntemleri ara?t?r?n ve bunlar? uygulay?n. Bu ?ekilde ald???n?z g?dalar? daha uzun sre kullanabilecek ve israf?n nne gemi? olacaks?n?z.

 

 

 

2. ?lk olarak nceden ald???n?z g?dalar? tketin!

 

 

 

Son tketim tarihlerine mutlaka dikkat edin. Daha nceden ald???n?z g?dalara tketmek zere ncelik verin, bylece onlar bozulmadan tketilmi? ve pe at?lmam?? olacaklar. Daha sonra yeni ald???n?z rnleri sa?l?kla tketebilirsiniz.

 

 

 

1.Kresel al?k kriziyle ilgili gerekleri unutmay?n!

 

Dnyada, gezegendeki herkesi beslemeye yetecek kadar g?da retiliyor. Buna ra?men Dnya ap?nda 829 milyon kadar insan her gece a yat?yor. Kk iftiler, obanlar ve bal?k?lar kresel g?da arz?n?n yakla??k yzde 70’ini kar??lamalar?na ra?men g?da gvencesizli?ine kar?? zellikle de onlar savunmas?zlar. at??ma, al???n bir nedeni ve sonucu. yle ki, 2020’de 23 lkede 99,1 milyon insan iin al???n ba?l?ca nedeni at??malar oldu. Dnya ap?nda 5 ya??n alt?ndaki tahmini 14 milyon ocuk, israf?n bir sonucu olarak ?iddetli akut yetersiz beslenmeden muzdarip. Yetersiz beslenen ocuklar?n sadece yzde 25’i hayat kurtaran tedaviye eri?ebiliyor.

 

 

 

G?da kayb?n?n nne gemek mmkn!

 

 

 

2015 y?l?nda dnya liderleri yeni bir dizi Srdrlebilir Kalk?nma Hedefi (SKH) belirlediler. Bunlardan biri, 2030 y?l?na kadar al??? sona erdirmek, g?da gvenli?ini ve geli?mi? beslenmeyi sa?lamak ve srdrlebilir tar?m? te?vik etmek. BM, dnyan?n bu hedefe ula?ma yolunda kaydetti?i ilerlemeyi gstermek zere yay?nlad??? raporunda ?u verilere yer verdi: Dnyada yetersiz beslenen insanlar?n oran? 2000-2004’te yzde 15’ten 2020’de yzde 9,9’a d?t. Bodurluk (kronik yetersiz beslenme nedeniyle ya?lar?na gre ok k?sa olan ocuklar) oran? 5 ya??n alt?ndaki ocuklarda 2000 y?l?nda yzde 33’ken 2019’da yzde 21,3 olarak kaydedildi. G?da kayb? ve israf?n?n nne gemek iin projeleriyle ve STK i? birlikleriyle dikkat eken Ajinomoto, 5 y?ldan beri Dnya G?da Gnnde g?daya eri?im hakk?na dikkat ekmek amac?yla orbada Tuzun Olsun Derne?iyle beraber evsizlere Bizim Mutfak orbalar?n? da??t?yor. Ocak 2019dan bu yana ise yapt??? szle?me kapsam?nda dzenli olarak derne?in tm orba ihtiyac?n? Bizim Mutfak orbalar?ndan kar??l?yor. Ajinomoto, Temel ?htiya Derne?i (T?DER) ile Ocak 2019da imzalad??? anla?ma kapsam?nda ise Trkiye’deki yoksul aileler iin al???yor. rnlerini T?DER arac?l???yla bu ailelerle payla?arak hem g?da israf?yla hem de yoksullukla mcadele alan?nda ba?ar?l? bir sosyal fayda yaratmay? amal?yor. Ajinomoto Grup, gerek dnyada gerekse Trkiye’de bakliyat retimine byk bir nem veriyor. Kresel srdrlebilirlik, g?da kaynaklar? ve sa?l?kl? ya?am sorunlar?n?n zmne katk? sa?lama amac? do?rultusunda Bizim Mutfak Bakliyatl? orba ve Superfoods orba serilerinin retimiyle daha fazla insana besleyici ve pratik lezzeti ula?t?r?rken kresel israf gere?ine dikkat ekerek bu sorunla gl bir ?ekilde mcadele etmeye gayret gsteriyor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajinomoto Hakk?nda:

 

 

 

Ajinomoto, Sa?l?kl? Beslen, Sa?l?kl? Ya?a (Eat Well, Live Well) felsefesiyle yksek kaliteli e?niler, soslar, sirkeler, orbalar, bulyonlar, dondurulmu? g?dalar, unlu mamuller, tur?ular, iecekler, kahve, g?da takviye rnleri, sporcu destekleri, tar?msal ve hayvansal verimlili?i art?racak rnler ve teknolojik rnlerde kullan?lan aminoasit bazl? baz? rnlerin global reticisidir. Uzun y?llar g?da kltr ve insan sa?l???na ileri dzeyde amino asit teknolojileri alan?ndaki al??malar?yla katk?da bulunan Ajinomoto, faaliyetleri arac?l??? ile insanl???n yz yze geldi?i Kresel Srdrebilirlik, G?da Kaynaklar? ve Sa?l?kl? Ya?am sorunlar?n?n zlmesine katk? sa?lamay? amalamaktad?r. 1909’da Japonyada kuruldu ve ?u anda 36 blgede 120 fabrikada retti?i g?da rnlerini 135ten fazla lkede tketicilere ula?t?r?yor. Global olarak yakla??k 33 binden fazla al??an? bulunan Japonyan?n lider g?da firmas? Ajinomotoda her 20 ki?iden biri Ar-Gede grev al?yor. Trkiyedeki yolculu?u 2011 y?l?nda ba?layan Ajinomoto, 2013 y?l?nda Kkre G?da A.?.nin yzde 50 oran?ndaki hisselerini sat?n alm??t?r. Nisan 2017de rgen G?dan?n tamam?n?n hisselerini, A?ustos 2017de de Kkre G?da A.?nin tamam?n? devralm??t?r. Bu sat?n almalar sonucunda Bizim Mutfak ve Kemal Kkrer markalar? alt?nda orbadan bulyona, e?nilerden toz tatl?lara, harlardan soslara, sirkelere ve tur?ulara kadar 8 farkl? kategoride rn tketiciyle bulu?turan Ajinomoto Trkiye, 27 lkeye ihracat gerekle?tirmektedir. 34 bin m2lik retim alan?nda ?zmir ve Eski?ehirde olmak zere 3 fabrikada toplam 26 retim hatt?yla faaliyet gsteren Ajinomoto Trkiye, 405 farkl? rn retmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pin It

Benzer Yazılar

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir