Besd-Bir Tavuk Ve Sa?l?k
 • Yorum yok
 • 5 Mayıs 2015
 • 4417 Okunma
Pin It

Besd-Bir Tavuk Ve Sa?l?k zerine Gezimiz

Bundan 3hafta nceydi. Beni sosyal medyadan takip eden dostlar bilirler.

Gzel bir gn den hepinize #Gnayd?n #hayirlisabahlar dostlar Yeni hafta ba?las?n. Bu gzlemeler #Erdek ten. #iftliktenatala ?? #birdemliksohbet #birdemliksohbettarifleri #sunumonemlidir #food #takiptekalin #foodblogger #instablogger #bloggeranne #sevillsahin

Banvit fabrikas?nda ikram edilen tavuklu gzleme

Tavuk ve sa?l?k zerine uzun uzad?ya konu?malar?m?z oldu.
BESD-B?R Beyaz Et Sanayicileri ve Dam?zl?k?lar? Derne?i olarak faliyet gsteren bir dernek.
Tavuk sever bir iale oldu?umuz iin son zamanlarda sizin gibi benimde akl?ma tak?lan bir sr soru oldu?u iin hi d?nmeden davetlerini kabul ettim.

Son zamanlarda verdi?im en gzel karard? bu.

Gezimiz Besd- Bir ekibi ile deniz otobs ile ilk olarak Band?rmaya indik.

Band?rmada bizi bekleyen zel bir ara ile Bursaya getik.

Bursa’ya gelip de ?skender yemeden gidilmez deyip solu?u “Kebap? ?skender” de ald?k.

Bursaya #iftliktenatala ekibi ile geldik. Erken ba?layan gnmze #kebapi #iskender mekaninda yemek ile devam ediyoruz. #birdemliksohbet #birdemliksohbetgeziyor #birdemliksohbettadiyor #birdemliksohbettadimda #tavukvesaglik #sagliklimutfak @sagliklimutfak canim ile beraberiz.

Bursaya #iftliktenatala ekibi ile geldik. Erken ba?layan gnmze #kebapi #iskender mekaninda yemek ile devam ediyoruz. #birdemliksohbet #birdemliksohbetgeziyor #birdemliksohbettadiyor #birdemliksohbettadimda #tavukvesaglik #sagliklimutfak @sagliklimutfak canim ile beraberiz.

Sabah sabah iskender mi yedi?inizi duyar gibiyim. ?nan?n bir iskender birde i? kfteyi her saat yiyebilirim 🙂

Bursa Kebap? ?skender mekan? in?allah ba?ka bir yaz?da da yer vermek istiyorum.

ok lezzetliydi. Laf aram?zda diyetimi bozdum. 🙂

iskender

Yeme?imizi de yedikten sonra otelimiz Hilton’ a geldik.

Biraz dinlendikten sonra Besd-Bir Ynetim Kurulu yesi ve Banvit firmas? ynetim Kurulu Ba?kan? mer Grener bizlere tavuklar?n
#iftliktenatala sofralar?m?za nas?l geldi?i konusunda bilgiler verdi.
Ayn? zamanda Veteriner Tavukuluk Derne?inin Ba?kan? Prof. Dr. Ahmet Ergn de aram?zdayd?.
Tm detaylar? ile sorular?m?za cevap verdi.

Akl?m?za tak?lan ve sizlerden online olarak insatagram hesab?mdan sordu?unuz sorulara cevaplad?.

Trkiye Dnya pili eti retimi konusunda 10. S?rada oldugunu biliyor musunuz? Beyaz et sanayiciler ba?kan? mer bey bize bir tavu?un #iftliktenatala soframiz a nasil geldiginden bahsediyor. Sorular?n?z var ise ltfen yaz?n?z. Sizler icin sormak isterim.

Trkiye Dnya pili eti retimi konusunda 10. S?rada oldugunu biliyor musunuz?
Beyaz et sanayiciler ba?kan? mer bey bize bir tavu?un #iftliktenatala soframiz a nasil geldiginden bahsediyor.
Sorular?n?z var ise ltfen yaz?n?z. Sizler icin sormak isterim.

Akl?m?za tak?lan sorular? ve sizler iin ald???m cevaplar? a?a??da soru ve cevap olarak dilim dnd?nce yazmaya al??aca??m.

Toplant?m?z sona erdikten sonra madem Bursa’ya kadar geldik Ye?il Camii ve Kozahan turuna ?kt?k.

Bursada Ye?il Camii ziyaretindeyiz #iftliktenatala ekibi ile #birdemliksohbet #birdemliksohbetgeziyor #bursa #yesilcamii

Bursada Ye?il Camii ziyaretindeyiz #iftliktenatala ekibi ile #birdemliksohbet #birdemliksohbetgeziyor #bursa #yesilcamii

Gzel dostlar ile beraber olmak ve Bursa y? dola?mak harikayd?. Bursa’ya ilk geli?imdi ve benim iin zel bir gn oldu.

Ak?am?nda yine dostlar ile gzel bir yemek yedik. Sabah?n erken saatinde yollara d?tk.

@banvitburada retim tesisi icin yola ?kt?k. #ifliktenatala Bakalim evimize kadar gelen #tavuk lar nas?l kesiliyor. @tavukvesaglik #birdemliksohbet #birdemliksohbetgeziyor #birdemliksohbettadiyor #birdemliksohbettadimda #gnayd?n #hayirlisabahlar

@banvitburada retim tesisi icin yola ?kt?k. #ifliktenatala Bakalim evimize kadar gelen #tavuk lar nas?l kesiliyor. @tavukvesaglik #birdemliksohbet #birdemliksohbetgeziyor #birdemliksohbettadiyor #birdemliksohbettadimda #gnayd?n #hayirlisabahlar

Hedefimiz Banvit firmas?yd?.

Besd-Bir derne?ine ye olan Banvit tesisi bizlere kap?lar?n? at?.

Hijyen o kadar ok n planda idi ki her alanda dezenfekte edildik. 🙂

besd bir banvit fabrika

Banvit fabrikas? iin bizlere mer Grener e?lik etti.

Bim de sat?lan baz? markalar? bile Banvit olarak rettiklerinden bahsetti.

hamburger

Kesim blm hari tm fabrikay? hem kendim hem sizler iin gezdim.

 

Hamburger ve Nugget lar nas?l yap?l?yor. Bizzat grdm. art?k gnlm rahat tketebilirim.

nugget
Kesim blmne de e?im girdi. En ok sorulan soru helal bir kesim mi diye olmu?tu.
Bu konu da e?im de ok hassas oldu?undan o bizzat grd.
iftlikten fabrikaya gelen tavuklar ba? a?a?? olarak as?l?yor ve dini e?itim alm?? biri taraf?ndan bo?az k?sm?na bir izik at?l?yor ve tm kan? akana dek bekletiliyor.
Bu k?s?mdan sonra hi bir ?ekilde el de?miyor tavuklara.
Tavuklar nce belli bir ?s?da bulunan s?cak suya bat?r?l?p sonras?nda el ?eklindeki yolma makinas?na geliyor.
Burada tyleri t?pk? bir eldiven takm?? biri gibi tyleri yoluyor makina.
Sonras?nda makina onu sag ve soldan gelen bir ?s? olan bir makinaya sokuyor burada k?sa olan tyler yani halk deyimi ile ttsleme k?sm? yap?l?yor
Sonras?nda makina da ilerleyerek gramlar?na gre ayr?l?p paketlenip so?uk hava depolar?nda bekletilip hemen sevk ediliyor.

Benim grdklerim aynen byle dostlar. Ne al?rsak alal?m mutlaka markal? almal?y?z derdim. Bu d?ncem bir kez daha peki?ti.

Gelelim bu gezi sonras? ald???m notlara

Sa?l?kl? Tavuk Bilgi Platformu (STBP)

lkemizde retilen pili etinin %80 ini gerekle?tiren, kanatl? sektrnn nde gelen firmalar? ;
* Tketiceleri, medyay? ve genel kamuoyunu sa?l?kl? tavuk eti tketimi konusunda bilinlendirmek,
* Sa?l?kl? beslenme a?s?ndan pili etinin nemini vurgulamakve gndeme ta??mak
* G?da gvenli?i alan?ndaki uluslararas? sistemleri ve yksek retim standartlar?n? retimin tm a?amalar?nda faliyet gsteren kurulu?lara yayg?nla?t?rmak,
* Sktrle ilgili olarak kamuoyuna sunulan bilimsel temeli olmayan iddalar ve kamuoyundaki yanl?? alg?lar?n dzeltilmesi iin,uzman ki?ilerin deste?i ile bilgi aktarmak amac? ile 2005 y?l?nda “Sagl?kl? Tavuk Bilgi Platformu ” kuruldu.

Bu platform Besd-Bir at?s? alt?nda faliyetlerini srdrmektedir.

Bu platformda 12 ye vard?r.
*Banvit
*?enpili
*Beypili
*Erpili
*Keskino?lu
*CP
*Lezita
*Gedik
*Mudurnu
*Kytr
*Bupili
*Akpili

Bu firmalar Trkiyenin pili retiminin %82,5 i ni kar??lamaktalarm??.

Besd-Bir ve STBP al??malar?

*Besd-Bir Aral?k 2013 itibari ile birok yenili?e hayat verdi.
Tketicileri daha fazla dinlemek sorular?na daha h?zl? dn?ler yapmak zere al??malara h?z vermi?ler.
Bu kapsamda sosyal medya hesaplar?ndan yararlanmaktalar.
Sizlerinde tavuk ve sa?l?k zerine sorular?n?z var ise a?a??daki hesaplardan kendilerine ula?abilirsiniz.

facebook.com/BesdBirDernek
facebook.com/TavukveSaglik
twitter.com/BesdBirDernek
twitter.com/TavukveSaglik
youtube.com/BesdBirDernek
youtube.com/TavukveSaglik

Pili Eti nas?l retiliyor?

Bugn Trkiye de sz sahibi nde gelen firmalar dnya standartlar?nda morden teknolojiler kullan?yor.

Bu firmalar G?da tar?m ve Hayvanc?l?k Bakanl??? uzmanlar? taraf?ndan denetleniyor.

g?da gvenli?i ve halk sa?l??? ilkelerine uygun olarak retim yapmak zorundalar.

lkemizdeki pili reticilerin nemli o?unlu?u dam?zl?k civcivlerini uluslar aras? lekte faliyet gsteren dnyadaki belli ba?l? dam?zl?k reticilerinden al?yorlarm??.

zellikle ?sko, Frans?z ve ABD li firmalar?n dam?zl?klar? tercih sebebiymi?.
Bu firmalar uzun y?llar sren al??malar sonucunda zel olarak seilmi? saf hatlar? seleksiyon ve melezleme gibi ?slah yntemlerini
kullanarak istedikleri verimli dam?zl?klar elde ediyormu? ve tm dnyaya ihra ediyormu?.

Anne ve Baba hatt? ?eklinde gelen bu civcivler retici firmalar?n “dam?zl?k” iftliklerine yerle?tiriliyorlarm??.

Bu iftliklerde ziraat mhendisleri ve vetenier hekimler grev yapmaktalarm??.

G?da Tar?m ve Hayvanc?l?k ?l Mdrl? taraf?ndan belli periyotlarda numuneler al?n?p Veteriner Kontrol Enstitlerinde analiz ediliyor.

Dam?zl?k kmeslerine yerle?tirilen civcivler 24 hafta hijyenik bir ortamda ve uygun s?cakl?k ve havaland?rma ko?ullar?nda bulunduruluyor.
M?s?r, bu?day , arpa ,soya fasulyesi, ay ie?i tohumu, ya?l? tohum kspeleri gibi karma yemler ile besleniyor.

Bu srete gerekli sa?l?k kontrollerinden geiriliyorlar.

24. ya?am haftas?ndan itibaren yumurta vermeye ba?l?yor her hafta yumurta verimi art?yor. 30-32 haftas?nda en verimli yumurta say?s?n? veriyor.

sonras?nda giderek yumurta say?s? azal?yor.
64. hafta ekonomik verimi bitti?inden dam?zl?klar?n kulukal?k yumurta verim a?amas? tamamlanm?? oluyor.

Kmeslerde di?i ve erkek hayvanlar birlikte bulunduruldu?undan , dam?zl?k srlerden retilen yumurtalar dll oluyor.
Bu yumurtalar, dzenli olarak civciv ?k?m?n?n gerekle?tirildi?i geli?mi? teknolojilere sahip kulukahanelere sevk ediliyor.
Bu kulukahaneler G?da Tar?m ve Hayvanc?l?k Bakanl??? taraf?ndan srekli denetleniyor. Numuneler al?n?p analiz ediliyor.

Bu yumurtalar tam 21 gn sonra a?l?oyor ve etlik pili olarak yeti?tirilecek civcivler elde ediliyor.

Civcivler hekimler taraf?ndan sa?l?k kontrolnden getikten sonra etlik pili yeti?tiricili?i yap?lan kmeslere sevk ediliyor.

Kmesler de ya?amlar?n?n ilk haftas? 33 derece s?cakl??a ihtiya duyan civcivler bydke ihtiya duydu?u s?cakl?k ise 24 dereceye dek d?yor.

kmeslerin ierisine sorumlu insan hari kimse giremiyor. D??ar?dan herhangi bir hastal?k kapmamas? iin dzenli olarak dezenfekte ediliyor.
Kmeslerde metre kareye 13 civciv d?yor.
Pililer karma yemler ile besleniyor.
Belli bir a??rl??a ula?an pililer sa?l?k kontrolleri yap?l?p iftlikten al?n?p kesimhaneye getiriliyor.
Burada tekrar veteriner taraf?ndan kontrolleri yap?l?p kesim i?lemleri iin canl? kabul blmne al?n?yor.
Robot ask?lara tak?l?p yukar?da da anlatt???m gibi dini ko?ullar?m?za gre kesim i?lemi yap?l?yor.

Kesimhane ve paketleme blmleri 3 vardia ?eklinde al???yor.
2 vardiya al??ma yap?p di?er vardiya da tamamen dezenfekte olarak grev yap?yor.

Sektr ile ilgili s?ka sorulan sorular :

Pili eti al?rken dikkat edilmesi gerekenler ?

Markas? belli G?da , Tar?m ve Hayvanc?l?k Bakanl??? taraf?ndan verilen onay numaras? olan so?ukda muhafaza edilmi?, ambalajl? ve ambalaj zerinde son tketim tarihi olan rnleri
tercih edilmelidir.

Yaz aylar?nda pili eti rnleri al??veri?lerinin en sonunda almal?d?rlar.

Marketten al?nan Tavuk rnleri nas?l saklanmal??

Pili eti al?nd?ktan en k?sa srede tketilmeli veya so?uk zincirlerde muhafaza edilmeli..
Sat?n al?nan dondurulmu? rnler mutlaka derin dondurucuda saklanmal?

Sa?l?kl? pili etini nereden alabilirim?

Kasaptan yada Marketten ambalajl? ve etiketli olan martkas? belli rnleri gnl rahatl??? ile tketebilirsiniz.
Tavuk Yeti?tirilirken Antibiyotik Kullan?l?yor mu ?

Byme ve geli?me faktr olan antibiyotik kullan?m?, Avrupa Birli?i nde oldu?u gibi Trkiye de de 2006 dan itibaren YASAKLANMI?TIR.
Antibiyotik sadece “tedavi amal?” kullan?lmaktad?r.
Tedavi amal? kullan?lan antibiyotikler , G?da, Tar?m ve Hayvanc?l?k taraf?ndan ruhsatl?d?r.
Tedavi amal? kullan?lan ilalar iin irsaliye , veteriner hekim reetesi ve hekim uygulama formu doldurulur.
Tavuklar , anbiyotik verildikten sonra antibiyoti?in vcuttan ar?nma sresi boyunca kesilme ve dolas?yla etleri tketime sunulmaz.
Bu durum g?da, tar?m ve Hayvanc?l?k Bakanl??? Resmi veterinerleri taraf?ndan kontrol edilir.
Pili ile Tavuk aras?ndaki Fark Nedir ?
Tavuk , Slngiller familyas?ndan evcille?tirilebilir bir ku? trdr.
Genelde iftliklerde yeti?tirilir.
Tavuklar uamayan ku?lard?r.
Yumurta ile o?al?r.

Pili eti 40-45 gnde kesilen gen hayvanlardan elde edilen et,tavuk eti ise bir y?ldan ya?l? tavuklar?n kesilmesi ile
elde edilen ettir.
Ya?l? hayvanlardan elde edilen tavuk eti serttir ve uzun sre pi?mez.
Izgara yapmaya gelmez.
Sadece kaynat?larak tketilir.

Pili eti ise tam tersi yumu?akt?r ve abuk pi?er.
Izgara yap?l?rken pili eti nerilir.

Pililer ?slami Usullere uygun Olarak m? Kesilmektedir ?

Trkiye de bulunan tesilerin tamam?nda ?slami islami usullere uygun olarak yap?lmaktad?r.
Markal? tesislerin tamam? helal sertifikas?na sahiptir.

Tavuk ile ilgili bir ?ikayet oldu?unda “Alo G?da 174 “ e ?ikayet edebilirsiniz

banvit piknik alan?

Gezimizi tamamlarken Erdek de Banvit Kamp?nda tavuk rnleri ile harika bir mangal yap?p Band?rmaya geldik.

Tm sormak istedi?iniz ve hala akl?n?za tak?lan sorular?n?z var ise Tavuk ve Sa?l?k Platformunu inceleyin derim.

Ben ?ahsen gnl rahatl??? ile markal? rnleri kullan?yorum.

ocuklar?m?za ne yedirdi?imizi bilmek gzel .

Kulaktan dolma de?ilde gzmz gre gre inanmak ba?ka oluyor.

Bu gezi iin eme?i geen herkese sonsuz te?ekkrler.

Ayr?ca bu gezimizde bize Erdek Banvit Kamp?nda sevgili Ahsen han?m “Ment” yapt?.

Harika bir tat bir sonraki payla??mda o gelecek takipte kal?n 🙂

Beni hala sosyal medyadan takip etmiyor iseniz. Hadi gelin tan??al?m

https://www.facebook.com/pages/BirDemlikSohbetcom/161718067217119
https://twitter.com/#!/SevillSahin
https://www.facebook.com/birdemliksohbet
http://instagram.com/birdemliksohbet
Email iin:
birdemliksohbet@gmail.com
sevilgorkemsahin@gmail.com

 

Pin It

Benzer Yazılar

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir