Ba?ar?l? Olmak iin:
  • Yorum yok
  • 9 Nisan 2021
  • 1265 Okunma
Pin It

al??ma Masas? Nas?l Olmal?

Sadece ?renciler iin de?il, yediden yetmi?e herkes iin al??ma masas? kullan?m? fayda sa?lar. En sevdi?iniz roman? okurken not almak, projelerinizi dzenli bir ?ekilde derlemek, do?ru pozisyonda rahat bir ?ekilde konu al??mak iin al??ma masas? kullan?m? nem arz eder. Da??n?k yerlerde kendinize ait olmayan alanlarda yap?lan al??malar motive olman?z? engelleyebilir veya al??malar?n?z?n kaybolmas?na yol aabilir. ?htiyalar?n?z? kar??layacak ?ekilde dekore edilen bir al??ma masas? sat?n alarak verimlili?inizi maksimum kullanabilirsiniz.

?lham Verici al??ma Masas? Modelleri

Herkesin gnn belli saatlerinde k?esine ekilip kendisiyle ba?ba?a kalmas? iin en mant?kl? zmlerden birisi, al??ma masalar?n?n kullan?m?n? art?rmakt?r. Herhangi bir yerde de?il kendi dzeninizi olu?turdu?unuz yerde olmal?s?n?z ki, dzeniniz sreklili?ini korusun. ?renciler al??ma masalar? olmad???nda, yataklar?n zerine yay?larak ders al??ma e?ilimi gsterebilir. Oysa bu durum, fiziksel olarak rahats?zl?k hissiyat? verdi?i gibi dikkati de da??tan bir detayd?r.

Daha dzenli al??ma alanlar?n?n ilham verici s?rlar? oldu?unu biliyor muydunuz? Diledi?iniz gibi dekore edebilece?iniz rafl? veya rafs?z, k?eli veya k?esiz, kitapl?kl? veya kitapl?ks?z pek ok al??ma masas? modelini zevkinize uygun renklerde sat?n alabilirsiniz.

al??ma alan?nda hem kitaplar? hem de dosyalar? dzgn bir ?ekilde s?ralamak hem k?sa srede sizi hem al??man?n ba??na oturmaya ikna edecek, hem de oda dekorasyonunuza ??k bir grnm ekleyecektir.

HyperFocal: 0

?ster kk ister byk bir oda olsun, diledi?iniz llerde ve yksekliklerde al??ma masalar? bulabilirsiniz. En rahat al??ma masalar? aras?ndan ki?inin boyuna ve ya??na uygun en uygun modeli seerken ise baz? kriterlere dikkat etmeniz, arad???n?z konfordaki masay? bulman?za yard?mc? olacakt?r. Bu kriterler; masa yksekli?i, masa geni?li?i, raf eklentisi, ekmece detay?, dolapl? veya dolaps?z olmas? gibi zellikleri kapsar.

Ba?ar?ya Giden Yolda En ?deal al??ma Masas?n? Seme Kriterleri

Masa yksekli?i: Ki?inin ya??na uygun bir al??ma masas?nda al???yor olmas?, rahat bir ?ekilde okuyup yazabilmesi iin nemlidir. Aksi halde, boyun ve bel a?r?s? olu?abilir ve daha fazla al??makta zorlanabilirsiniz.

Masa geni?li?i: Seti?iniz al??ma masas?n?n geni?li?i, kitap ve defterleri rahata konumland?rman?za ve al??abilmenize imkan tan?mal?d?r. Dirseklerinizden yard?m alarak do?ru pozisyonda durdu?unuz zaman, masa size yeterli gelmelidir. Konforlu bir al??ma alan? yaratarak daha uzun sre al??abilmek iin masan?n ihtiyalara uygun olan? tercih edilmelidir.

Raf eklentisi: Da??n?kl?ktan ho?lanm?yorsan?z raflar bu konuda olduka i?inize yarayacakt?r. Masa zerinin bo? veya al??maya haz?r olmas?, daha ba?ar?l? olman?z iin sizi haz?rl?k a?amas?ndan kurtar?r. Diledi?iniz malzemeleri raflara yerle?tirerek, ihtiya halinde h?zl?ca temin edebilirsiniz.

ekmece detay?: ?ine pek ok ?ey koyulabildi?inden dolay?, ekmeceler bazen hazine gibidir. Kaybolabilir kk e?yalar? en iyi saklayan ekmeceler, kolay bir ?ekilde arad???n?z? bulmaya fayda sa?lar.

Dolapl? olmas?: Oda dekorunda da??n?k bir grnt ho?unuza gitmiyor ve dikkatinizi da??t?yor ise, dolapl? al??ma masalar? tam size gre. ?indeki raflara kitaplar dahil diledi?inizi koyup dolap kapa??n? kapatarak dzensiz grntye zm yaratabilirsiniz.

al??ma Masalar? ile Odan?z? Daha Zengin Bir Grnme Kavu?turun

Sadece ofiste veya ktphanede verimli al???l?r mant???n? bir kenara b?rak?p, evinize yepyeni i?lere imza atabilirsiniz. Bilgisayar?n?zla uzaktan al??t???n?z her durumda, kendi ofisinizi evin bir k?esinde konumland?rmak al??malar?n?z? h?zland?rabilir. Hem evin havas?n? de?i?tiren hem de kitap okumak iin dahi kaliteli bir ortam yaratabilece?iniz al??ma masas? modelleri iin iin Kota??n web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Her odan?n lsne ve dekorasyonuna uygun boyut ve modelde rn kolayca sipari? ederek kurulumunu gerekle?tirebilirsiniz. Kk evler iin haz?rlanan katlan?r modellerdeki al??ma masalar?n? zm olarak de?erlendirebilirsiniz. ocuklar?n?za ve yak?n evrenize rnek olmak iin kitapl?kl? al??ma masas? sipari? ederek, kendi ktphane alan?n?z? yaratabilirsiniz. Odan?z? daha zengin bir grnme kavu?turaca??n?z en ??k ve en uygun al??ma masas? fiyatlar? Kota?’ta sizleri bekliyor.

 

Pin It

Benzer Yazılar

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir